FIFA55 - FIFAGOAL

FESTIVALS

 • เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินในปี พ.ศ. 2551
 • เทศกาลสารคดีนานาชาติ Hot Docs ปี พ.ศ. 2551 และ เทศกาลภาพยนตร์ CanadaTribeca ในปี พ.ศ. 2551 ที่เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • เทศกาลภาพยนตร์ Silverdocs ในปี พ.ศ. 2551
 • เทศกาลภาพยนตร์ USATribeca ในปี พ.ศ. 2551
 • เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ TLV ในปี พ.ศ. 2551
 • เทศกาลภาพยนตร์ฟุตบอล 11mm ที่เมืองเบอร์ลิน ในปี พ.ศ. 2551
 • เทศกาลภาพยนตร์ Outfest Los Angeles ในปี พ.ศ. 2551
 • เทศกาลภาพยนตร์ Cines Del Sur ในปี พ.ศ. 2551
 • เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Transilvania ในปี พ.ศ. 2551
 • Pink Apple Zürich ในปี พ.ศ. 2551
 • Molise Cinema ในปี พ.ศ. 2551