FIFA55 - FIFAGOAL

AWARDS

 • – เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินในปี พ.ศ. 2551
 • – เทศกาลสารคดีนานาชาติ Hot Docs ปี พ.ศ. 2551 และ เทศกาลภาพยนตร์ CanadaTribeca ในปี พ.ศ. 2551 ที่เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • -เทศกาลภาพยนตร์ Silverdocs ในปี พ.ศ. 2551
 • -เทศกาลภาพยนตร์ USATribeca ในปี พ.ศ. 2551
 • -เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ TLV ในปี พ.ศ. 2551
 • -เทศกาลภาพยนตร์ฟุตบอล 11mm ที่เมืองเบอร์ลิน ในปี พ.ศ. 2551
 • -เทศกาลภาพยนตร์ Outfest Los Angeles ในปี พ.ศ. 2551
 • – เทศกาลภาพยนตร์ Cines Del Sur ในปี พ.ศ. 2551
 • – เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Transilvania ในปี พ.ศ. 2551
 • – Pink Apple Zürich ในปี พ.ศ. 2551
 • – Molise Cinema ในปี พ.ศ. 2551